Algemene voorwaarden / Gebruiksvoorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN SAMENWASSEN 

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van SamenWassen gevestigd te Heinkenszand die gelden voor de dienst van SamenWassen getiteld SamenWassen.

Wij raden u aan om deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen zodat u op de hoogte bent van uw rechten en plichten als u gebruik maakt van SamenWassen. Door gebruik te maken van de website of applicaties van SamenWassen, onder meer toegankelijk via SamenWassen.nl en SamenWassen domeinnamen met andere extensies, maar ook via andere wegen (bijvoorbeeld via andere (mobiele) media en de SamenWassen API, op welke manier dan ook, aanvaard u daarmee gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden. Ook betekent dat dat u er voor instaat dat iemand die van SamenWassen gebruik maakt op uw computer of telefoon zich ook zal houden aan deze gebruiksvoorwaarden. SamenWassen heeft het recht om deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment aan te passen, zonder de gebruikers daarvan in kennis te stellen. De meest actuele gebruiksvoorwaarden zullen zijn te raadplegen op de Website. Indien u het gebruik van SamenWassen voortzet na een of meer aanpassingen aan de gebruiksvoorwaarden impliceert dat dat u deze aanpassing(en) onherroepelijk aanvaardt. Het is dan ook verstandig om deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen. 

1. Dienstverlening SamenWassen
1.1 SamenWassen reguleert de communicatie tussen gebruikers onderling of tussen gebruikers en de dienst van SamenWassen niet inhoudelijk. SamenWassen heeft dan ook geen controle over de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van de verschillende onderdelen van de dienst. SamenWassen is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van haar gebruikers, waaronder begrepen de bestanden, gegevens en/of materialen die zij op de website van SamenWassen beschikbaar stellen. SamenWassen geeft dan ook geen garanties ten aanzien van de inhoud van bestanden, gegevens en/of materialen die door gebruikers beschikbaar worden gesteld. 

2. Account/Profiel
2.1 Om gebruik te kunnen maken van SamenWassen, vraagt u uw eigen account aan op de manier zoals beschreven op de Website. SamenWassen kan naar eigen inzicht bepalen of u al dan niet een account zal worden verstrekt. 
2.2 U staat er jegens SamenWassen voor in dat de informatie die u aan SamenWassen verstrekt compleet, naar waarheid en juist is, waaronder uw persoonsgegevens zoals uw naam en e-mailadres alsook de zakelijke gegevens. U stemt ermee in dat wij uw gegevens opslaan en gebruiken in verband met het beheer van uw account. Raadpleeg hier ons Privacy Statement. 
2.3 Als u jonger bent dan zestien (16) jaar, moet u van uw ouders of voogd toestemming hebben voor het aanmaken van een account. Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren, garandeert u dat u en uw gebruikers zestien (16) jaar of ouder bent of toestemming heeft van uw ouders of voogd voor het aanmaken van een account. 
2.4 U mag geen accounts aanmaken op naam van een andere persoon, tenzij die andere persoon u daarvoor toestemming heeft gegeven. 
2.5 U bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van het wachtwoord van uw account voor anderen en u zult anderen geen toegang verlenen tot SamenWassen met behulp van uw account. U bent aansprakelijk voor alles wat er gebeurt doordat anderen uw account gebruiken, met of zonder uw toestemming of wetenschap in de periode voorafgaand aan het moment dat u ons op de hoogte stelt van enig ongeoorloofd gebruik. 
2.6 U mag op elk gewenst moment uw account beëindigen. 
2.7 Accounts zijn alleen bedoeld voor natuurlijke personen. 


3. Gebruik van de Website
3.1 U staat er jegens SamenWassen voor in dat u bevoegd bent om gebruik te maken van de Website en om te handelen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. Daarnaast staat u er jegens SamenWassen voor in dat u te allen tijde de verplichtingen uit hoofde van deze gebruiksvoorwaarden zult nakomen en dat u uzelf zult houden aan alle wetten en regelgeving die van toepassing zijn op het gebruik van de Website. 
3.2 Onverminderd de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, mogen de activiteiten die u verricht in het kader van SamenWassen niet:

(i) op onwaarheden zijn gebaseerd en/of misleidend zijn; 
(ii) inbreuk maken op rechten van SamenWassen of derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy; 
(iii)in strijd zijn met enige wet, regeling, verordening of andere toepasselijke regelgeving; 
(iv) virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van SamenWassen te omzeilen; 
(v) een vrijblijvend karakter hebben, tenzij SamenWassen hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven; of
(vi) op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn jegens SamenWassen en/of een derde. 

4. Intellectuele eigendomsrechten
4.1 U erkent en stemt ermee in dat de Website bestanden, andere content en programma’s bevat die eigendom zijn van SamenWassen, licentiegevers en/of gebruikers van SamenWassen en die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, merkrechten en octrooien. 
4.2 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze gebruiksvoorwaarden, verleent SamenWassen u een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om de bestanden die ter beschikking worden gesteld door middel van de Website te bekijken en/of beluisteren op de wijze en in het format zoals deze bestanden op de Website ter beschikking worden gesteld. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om bestanden, gegevens, programma’s en/of materialen te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de hierboven genoemde doeleinden, tenzij SamenWassen of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven. Het is dan ook onder meer doch niet daartoe beperkt niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van SamenWassen substantiële delen van de Website op te vragen of te hergebruiken of om herhaald en systematisch niet-substantiële delen van de Website op te vragen of te hergebruiken zoals bedoeld in de Databankenwet. 
4.3 Niets van wat in deze gebruiksvoorwaarden en/of op de Website wordt vermeld, is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen en/of enige intellectuele eigendomsrechten aan u te verlenen. Het gebruik dat u mag maken van de Website is beperkt tot hetgeen in deze gebruiksvoorwaarden is beschreven. 
4.4 U verklaart hierbij geen handelingen te zullen verrichten die inbreuk kunnen maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van SamenWassen of derden. U erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik van bestanden, gegevens en materialen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op deze gebruiksvoorwaarden en op de toepasselijke wetgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Auteurswet. Onverminderd het voorgaande, worden de handelingen als beschreven in artikel 4.2 tevens beschouwd als een inbreuk op de exclusieve eigendomsrechten van SamenWassen op haar computersystemen. 
4.5 Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen. 

5. Bestanden uploaden/licentie 
5.1 Onder de voorwaarden die in deze gebruiksvoorwaarden zijn gesteld, behoud u in beginsel de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die aan u toebehoren met betrekking tot de bestanden die door u via de Website ter beschikking worden gesteld aan bezoekers van de Website. 
5.2 U erkent en stemt er mee in dat u door het beschikbaar stellen van bestanden, gegevens en/of materialen aan SamenWassen (waarmee in deze gebruiksvoorwaarden onder meer wordt bedoeld: het uploaden daarvan), u automatisch aan SamenWassen:

(a) een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie verleent om
(i) de bestanden, gegevens en/of materialen te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken in verband met de dienst van SamenWassen; en
(ii) de bestanden, gegevens en/of materialen te gebruiken en verveelvoudigen (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) in welke media dan ook voor marketing en/of promotie doeleinden in verband met de dienstverlening van SamenWassen; 
(b) het recht verleent om enige door u ter beschikking gestelde bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen van de servers van SamenWassen en van de Website, bedoeld of onbedoeld, en voor welke reden dan ook en ook zonder reden, zonder dat SamenWassen op welke wijze dan ook aansprakelijk wordt jegens u of een derde als gevolg van een dergelijke verwijdering. 

5.3 De in artikel 5.2 bedoelde licentie eindigt op het moment dat u of SamenWassen de desbetreffende bestanden, gegevens en/of materialen verwijdert van de Website. 
5.4 U erkent en stemt ermee in dat de bestanden, gegevens en/of materialen die u ter beschikking stelt aan SamenWassen gebruikt zullen worden door andere gebruikers van SamenWassen. SamenWassen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor naleving van deze gebruiksvoorwaarden door gebruikers van SamenWassen. U erkent dan ook dat de mogelijkheid aanwezig is dat de bestanden, gegevens en/of materialen die u beschikbaar stelt aan SamenWassen door derden gebruikt worden op een manier die in strijd is met of niet voorzien is in deze gebruiksvoorwaarden. SamenWassen is niet aansprakelijk voor enige handelingen van derden in strijd met deze gebruiksvoorwaarden of enige wetsbepaling of voor enig ander onrechtmatig handelen van derden ten aanzien van door u beschikbaar gestelde bestanden, gegevens en/of materialen. 
5.5 U bent volledig, zelfstandig en als enige verantwoordelijk voor alle gebruik dat u van de website maakt, onder meer - maar niet daartoe beperkt voor het beschikbaarstellen van bestanden, gegevens en/of materialen en voor het verzenden en delen van bestanden, gegevens en/of materialen. 
5.6 U staat er jegens SamenWassen voor in dat u volledig rechthebbende bent ten aanzien van de bestanden, gegevens en/of materialen als bedoeld in artikel 5.2 en dat u volledig gerechtigd en bevoegd bent om de licentie als bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden te verlenen. U vrijwaart SamenWassen en alle aan haar gelieerde bedrijven en personen voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de bewering dat de bestanden, gegevens en/of materialen inbreuk maken op enig geldend (intellectueel eigendoms)recht van derden of anderszins onrechtmatig zijn jegens derden en voor alle aanspraken die voortvloeien uit uw handelen in strijd met deze gebruiksvoorwaarden. Alle door SamenWassen gemaakte kosten en geleden schade op enige wijze verband houdende met dergelijke aanspraken zullen door u worden vergoed. 
5.7 Door bestanden, gegevens en/of materialen ter beschikking te stellen aan SamenWassen, staat u ervoor in dat

(a) u bevoegd bent om dat te doen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden en dat u gerechtigd bent om aan SamenWassen de rechten te verlenen als bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden; 
(b) de bestanden, gegevens en/of materialen die u ter beschikking stelt niet in strijd zijn met enige wet, of inbreuk maken op enige rechten van derden, waaronder rechten uit overeenkomst, intellectuele eigendomsrechten, privacy rechten en evenmin anderszins onrechtmatig zijn jegens derden of SamenWassen, en dat er geen toestemming of licentie nodig is of vereist is van u of enige derde partij voor het gebruik van de bestanden op de website; 
(c) u niet beperkt bent door enige onbevoegdheid, beperking of verbod met betrekking tot u recht om te handelen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden en/of bestanden, gegevens en of materialen ter beschikking te stellen; 
(d) SamenWassen niet verplicht zal zijn om enige betaling te verrichten van welke aard dan ook aan wie dan ook, waaronder aan personen en partijen wiens uitvoering of concepten zijn vervat in de bestanden, gegevens en/of materialen die u ter beschikking stelt, dan wel aan de producer(s), uitgever(s) of maker(s) daarvan, waaronder begrepen aan collectieve rechtenorganisaties; 
(e) u bij uitsluiting verantwoordelijk bent voor alle licenties, rapportage en betalingsverplichtingen jegens enige derde partij, waaronder maar niet beperkt tot collectieve auteursrechtorganisaties, in verband met het gebruik van de bestanden, gegevens en/of materialen die u ter beschikking stelt als bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden. 

6. Verboden content
6.1 In dit artikel volgt een niet uitputtende opsomming van content die u in ieder geval niet ter beschikking mag stellen via SamenWassen (waarbij geldt dat het ter uitsluitende beoordeling van SamenWassen is of bepaalde content wel of niet is toegestaan):

(i) Content die discriminerend is terzake uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend genoemd mag worden; 
(ii) Content die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen; 
(iii) Content die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen; 
(iv) Content die naar de mening van SamenWassen in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of een link bevat naar pornografisch materiaal of pornografische websites, of pornografisch of erotisch materiaal bevat; 
(v) Content waarin persoonlijke gegevens van minderjarigen worden opgevraagd en/of waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld; 
(vi) Content waarmee het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of gepleegd; 
(vii) Content waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of waarmee enige andere rechten van SamenWassen of derden worden geschonden; 
(viii) Content waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn en/of; waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale doeleinden; 
(ix) Content waarmee zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SamenWassen commerciële activiteiten zijn gemoeid, zoals advertenties, loterijen, wedstrijden, of pyramide spelen; 
(x) Content waarin een foto of beeltenis is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming; 
(xi) Content die in strijd is met enige wet, regeling, verordening, andere toepasselijke regelgeving of deze gebruiksvoorwaarden. 


7. Kennisgeving onrechtmatige content
7.1 SamenWassen zal kennisgevingen van inbreuken op rechten van derden door gebruikers van SamenWassen onderzoeken en indien mogelijk daartegen stappen ondernemen. Als u van mening bent dat een gebruiker van SamenWassen inbreuk pleegt op uw rechten verzoeken we u om ons daarvan op de hoogte te stellen via een e-mail aan info@samenwassen.nl. Deze kennisgeving dient

(i) de URL te bevatten van waar het materiaal dat naar uw mening inbreuk maakt is te vinden op de website van SamenWassen; 
(ii) een verklaring te bevatten dat er naar uw oordeel inbreuk wordt gemaakt op uw rechten en waarom dat zo is; 
(iii) contactinformatie te bevatten waar SamenWassen contact met u kan opnemen, zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres; 
(iv) een verklaring te bevatten, ondersteund met bewijsmiddelen, dat de informatie in uw kennisgeving juist en volledig is en, indien het gaat om een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten - dat u de eigenaar bent van de betrokken intellectuele eigendomsrechten; 
(v) - te zijn ondertekend door de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of degene die aantoonbaar bevoegd is om te handelen namens de eigenaar; 
(vi) - indien het gaat om een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten - een beschrijving te bevatten van het werk of de werken waarop naar uw mening inbreuk is gemaakt met een specificatie van hetgeen inbreukmakend is. 

7.2 SamenWassen behoudt zich het recht voor om de kennisgeving door te sturen aan de persoon(personen)/ of onderneming die verantwoordelijk is voor de content waarop de kennisgeving betrekking heeft. 
7.3 Indien uit de kennisgeving blijkt dat de content onmiskenbaar onrechtmatig is, zal deze door SamenWassen worden verwijderd of ontoegankelijk worden gemaakt. 
7.4 SamenWassen behoudt zich het recht voor niet tot inwilliging van een verzoek tot verwijdering of ontoegankelijk making van content over te gaan indien zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de kennisgeving of de rechtmatigheid van het geleverde bewijs te twijfelen of indien de content waarop de kennisgeving betrekking heeft niet onmiskenbaar onrechtmatig blijkt te zijn. In dat kader kan SamenWassen bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak verlangen van een bevoegde rechter in Nederland, welke uitspraak aantoont dat de betreffende content onmiskenbaar onrechtmatig is. 
7.5 Door het doen van een kennisgeving vrijwaard u SamenWassen en alle aan haar gelieerde ondernemingen alsmede haar directie, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers en rechtsopvolgers voor iedere aanspraak van derden in verband met het verwijderen of ontoegankelijk maken van informatie. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die SamenWassen lijdt, nog zal kunnen lijden of die SamenWassen dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen, doch niet daartoe beperkt, het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand. 
7.6 SamenWassen zal op geen enkele wijze partij kunnen zijn bij een geschil tussen degene van wie de kennisgeving afkomstig is en de gebruiker waarop de kennisgeving betrekking heeft. 

8. Abonnement betaalde diensten
8.1 Een abonnement op een betaalde dienst komt tot stand op het moment dat SamenWassen het op de Website vermelde bedrag voor het door u gekozen pakket heeft ontvangen en wordt aangegaan voor de bij het betreffende pakket op de Website vermelde termijn van minimaal 12 maanden. De enige manier om te betalen is middels automatische incasso. Het abonnement wordt, na afloop van de minimale termijn, stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, waarbij telkens een betalingstermijn geldt van één maand.
8.2. Na stilzwijgende verlenging van het abonnement conform artikel 8.1, kunt u het abonnement te allen tijde opzeggen tegen het einde van de lopende betalingstermijn met inachtneming van een opzegtermijn van één volledige kalendermaand. 

9. Prijzen
9.1 Alle prijzen van betaalde diensten of producten die door SamenWassen worden aangeboden zijn, tenzij anders vermeld, in euro’s en exclusief BTW. 
9.2 U betaalt voor de via de Website bestelde producten en/of diensten de op de website vermelde prijs. Betaling vindt altijd plaats middels automatische incasso of I-deal. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling te gebeuren op het moment dat u een bestelling plaatst of een overeenkomst aangaat. Bij voortzetting van een betaalde dienst voor onbepaalde tijd zal SamenWassen de periodiek verschuldigde betalingen maandelijks achteraf incasseren. 
9.3 De op de website vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Uitsluitend de prijs die is vermeld op de Website op het moment dat de overeenkomst tot stand komt, is bindend. In geval van periodiek verschuldigde betalingen zal SamenWassen u vooraf van een prijswijziging middels e-mail op de hoogte stellen. 
9.4 Het storneren van een door SamenWassen (automatisch) geïncasseerd bedrag ontslaat u niet van uw betalingsverplichting. 
9.5 Indien SamenWassen een verschuldigd bedrag niet (tijdig) ontvangt, is SamenWassen gerechtigd de betaalde dienst op te schorten tot het moment dat het verschuldigde bedrag door SamenWassen is ontvangen. 
9.6 U kunt SamenWassen niet houden aan aanbiedingen en/of prijzen als u redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding en/of de prijs een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

10. Stopzetten en beschikbaarheid diensten
10.1 In aanvulling op de andere (rechts)middelen die SamenWassen ten dienste staan, is SamenWassen te allen tijde zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om uw activiteiten in verband met SamenWassen (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, uw account tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening te beëindigen en te weigeren om diensten aan u te verlenen, in het bijzonder - maar niet daartoe beperkt - indien:

(i) u handelt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden; 
(ii) we van mening zijn dat uw handelingen schade of aansprakelijkheid aan uzelf, aan andere gebruikers of aan SamenWassen kunnen toebrengen. 
SamenWassen zal hierdoor in geen geval aansprakelijk zijn. 

10.2 Indien uw gebruik van een betaalde dienst van SamenWassen wordt beëindigd, om welke reden dan ook, hebt u geen recht op retournering van reeds (vooruit)betaalde bedragen. In dergelijke gevallen vervallen de reeds betaalde bedragen aan SamenWassen. 
10.3 SamenWassen garandeert niet dat de dienst van SamenWassen te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. 

11. Privacy
11.1 Door het Gebruik van de Website bent u gebonden aan ons Privacy Statement. 

12. Content van derden
12.1 Het is mogelijk dat de Website applicaties, content en diensten van derden en/of links naar websites van derden (“Content van derden”) en bevat. De opname of aanwezigheid van Content van derden op de Website impliceert niet dat SamenWassen deze Content heeft goedgekeurd danwel gecontroleerd. SamenWassen is niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van Content van derden of voor enig gebruik hiervan door gebruikers van de Website. 
12.2 Op applicaties van derden op de Website zijn de API voorwaarden van SamenWassen van toepassing. 
12.3 Voor producten of diensten die worden aangeboden door derden gelden de toepasselijke voorwaarden van die derden. 

13. Aansprakelijkheid
13.1 SamenWassen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tot het verlenen van diensten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Website of de onmogelijkheid om deze te gebruiken en/of enige aanverwante dienstverlening van SamenWassen dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voorzover dit op grond van dwingend recht is toegestaan. 
13.2 Voorzover er op grond van het bepaalde in enige aansprakelijkheid op SamenWassen rust, is deze aansprakelijkheid jegens u, uit welke hoofde dan ook, te allen tijde per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door u aan SamenWassen betaalde vergoedingen (exclusief BTW) voor de producten en/of diensten waaruit de aansprakelijkheid van SamenWassen is voortgevloeid. 
13.3 SamenWassen is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de diensten die SamenWassen verricht en/of uw gebruik van de website. 
13.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat u de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij SamenWassen meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen SamenWassen vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering. 
13.5 Deze aansprakelijkheidsbeperking beoogt echter niet de aansprakelijkheid van SamenWassen voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van SamenWassen (“eigen handelen”) zelf en/of het bestuur van SamenWassen uit te sluiten. 

14 Overige bepalingen
14.1 Deze gebruiksvoorwaarden bevatten alle afspraken die partijen terzake hebben gemaakt. Zij treedt in de plaats van alle eerdere afspraken en overeenkomsten die partijen terzake hebben gemaakt, respectievelijk hebben gesloten. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd. 
14.2 Onverminderd eventueel voor SamenWassen bestaande wettelijke verplichtingen om de overeenkomst tussen u en SamenWassen voor het gebruik van de Website te bewaren, is SamenWassen niet verplicht om een eventueel gearchiveerde overeenkomst voor u toegankelijk te houden. 
14.3 Indien één of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. 
14.4 Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Middelburg.